Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Klant: Degene met wie Confucius Instituut Maastricht een overeenkomst is aangegaan;
3. Partijen: Confucius Instituut Maastricht en klant samen;
4. Dag: kalenderdag;
5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat Confucius Instituut Maastricht ter
beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn
herroepingsrecht.
9. Confucius Instituut Maastricht: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten
op afstand aan klanten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Confucius
Instituut Maastricht georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.
12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Confucius Instituut
Maastricht.

Artikel 2 – Identiteit van Confucius Instituut Maastricht

Naam ondernemer: Confucius Instituut Maastricht
Vestigingsadres: Brusselseweg 150, 6217 HB, Maastricht
Telefoonnummer: +31(0)433466600, bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9:00-17:00
E-mailadres: info@confuciusmaastricht.nl
KvK-nummer: 70195382
Btw-identificatienummer: NL858185258B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens
Confucius Instituut Maastricht.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene
voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze
voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg
onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke
zoveel mogelijk benaderd.
5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld
door Confucius Instituut Maastricht ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Confucius Instituut Maastricht is gerechtigd het aanbod te wijzigen
en aan te passen.
3. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in
het aanbod of de offerte staat vermeld.
4. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt
het aanbod of de offerte.
5. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeenkomen.
6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van
het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Confucius Instituut Maastricht gebruik
maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden
Confucius Instituut Maastricht niet.
7. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
8. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Confucius Instituut Maastricht kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren
exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
9. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van verzending;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen
Confucius Instituut Maastricht de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de klant te raadplegen is;
– de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in
het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;

Artikel 5 – Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Confucius Instituut Maastricht zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Confucius Instituut Maastricht slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de
dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en
aan Confucius Instituut Maastricht bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –
indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Confucius Instituut
Maastricht retourneren, conform de door Confucius Instituut Maastricht verstrekte redelijke
en duidelijke instructies.
3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Confucius Instituut
Maastricht. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de
klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de
klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de
geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan
Confucius Instituut Maastricht heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
De klant heeft het recht om de boeking op elk moment te annuleren onder de volgende
voorwaarden:
1. Elke cursus die na registratie wordt geannuleerd – administratiekosten van € 20 van de
cursusprijs zijn van toepassing (die niet worden terugbetaald), de resterende aanbetaling
wordt terugbetaald. Annulering van de cursus dient 5 werkdagen voor aanvang van de cursus
aan te vragen.
2. Als de klant wil annuleren, dient de klant een betalingsbewijs te overleggen. Zonder dit
bewijs wordt het cursusgeld niet gerestitueerd. Annuleren is alleen mogelijk van maandag
t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt een opzegging aanvragen door een e-mail te
sturen naar info@confuciusmaastricht.nl
3. De klant komt niet in aanmerking voor restitutie als je minder dan 5 werkdagen voor aanvang
van de cursus een verzoek tot annulering van de cursus hebt gedaan.
4. Confucius Instituut Maastricht behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren als het
aantal deelnemers niet het minimum heeft bereikt dat nodig is om de cursus effectief te
laten verlopen. Het bedrijf behoudt zich ook het recht voor om te annuleren in het geval van
een onvoorziene omstandigheid die een veilige trainingsomgeving onmogelijk maakt. In
geval van annulering zal het Confucius Instituut Maastricht ofwel een alternatieve
cursusdatum regelen ofwel volledige restitutie van het betaalde cursusgeld aanbieden.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Confucius Instituut Maastricht dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel
de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend
bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via
dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant
aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product
wanneer door Confucius Instituut Maastricht niet alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de
koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Confucius Instituut Maastricht kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor
producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt
slechts indien Confucius Instituut Maastricht dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor
het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Confucius Instituut Maastricht tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
Confucius Instituut Maastricht geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling
heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Confucius Instituut Maastricht producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar
Confucius Instituut Maastricht geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen
zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien Confucius Instituut Maastricht dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Confucius
Instituut Maastricht niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
7. Studenten kunnen betreffende de cursussen welke Confucius Instituut Maastricht aanbiedt
aanspraak maken op een speciaal daarvoor geldende studentenprijs. Om aanspraak te
kunnen maken op deze studentenprijs dient de klant per e-mail middels
info@confuciusmaastricht.nl een aanvraag in te dienen.
8. Definitie student. Een klant wordt gezien als student wanneer deze staat ingeschreven bij
een Europese instelling van Hoger Onderwijs dan wel Universiteit en een bewijs van
inschrijving voor het lopende studiejaar als ook het daaropvolgende studiejaar kan
overleggen. Confucius Instituut Maastricht behoudt het recht om te beoordelen of een klant
in aanmerking komt voor de studentenprijs.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. Confucius Instituut Maastricht staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan
de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
schriftelijk overeengekomen staat Confucius Instituut Maastricht er tevens voor in dat het
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Confucius Instituut Maastricht, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet
niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst
tegenover Confucius Instituut Maastricht kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan
Confucius Instituut Maastricht schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten
dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van Confucius Instituut Maastricht komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. Confucius Instituut Maastricht is echter nooit verantwoordelijk voor
de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de
klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de
producten.
5. De garantie geldt niet indien:
6. De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
laten repareren en/of bewerken;
7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Confucius Instituut
Maastricht en/of op de verpakking behandeld zijn;
8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid
heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste
materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Confucius Instituut Maastricht zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het
in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Confucius Instituut Maastricht
kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Confucius
Instituut Maastricht geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
30 dagen uitvoeren, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien
de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen
rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op
schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Confucius Instituut Maastricht het
bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Confucius Instituut
Maastricht zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel
wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Confucius Instituut
Maastricht.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Confucius Instituut
Maastricht tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan
Confucius Instituut Maastricht bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen
tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van één maand.
2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen
tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip
of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Confucius Instituut Maastricht voor
zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend
worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met
een opzegtermijn van één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand en
een opzegtermijn van drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van een maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen
te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in
artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze
termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Confucius Instituut Maastricht te melden.
3. In geval van wanbetaling van de klant heeft Confucius Instituut Maastricht behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke
kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. Confucius Instituut Maastricht beschikt over een voldoende bekendgemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij Confucius Instituut Maastricht, nadat de klant de
gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Confucius Instituut Maastricht ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Confucius Instituut Maastricht binnen de termijn
van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot Confucius Instituut Maastricht.
Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
(http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van Confucius Instituut Maastricht niet op, tenzij
Confucius Instituut Maastricht schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Confucius Instituut Maastricht, zal
Confucius Instituut Maastricht naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos
vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Confucius Instituut Maastricht en de klant waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Menu